Regulamin klubu

REGULAMIN ZAJĘĆ

 1. Organizatorem treningów i szkolenia sportowego („Zajęcia”) jest Klub Sportowy Arum Dance z siedzibą w Warszawie („Klub”), którego celem statutowym jest prowadzenie działalności szkoleniowej w dziedzinie rolkarstwa i wrotkarstwa figurowego
 2. Zajęcia prowadzone są przez Instruktorów Klubu w grupach podzielonych według zaawansowania i/lub wieku uczestników. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za właściwy przebieg Zajęć.
 3. Uczestnikami Zajęć w Klubie mogą być osoby w różnym wieku, w przypadku zajęć grupowych – od 6 roku życia, w przypadku zajęć indywidualnych – bez ograniczeń. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Zajęcia prowadzone są odpłatnie. Odpłatności za Zajęcia należy dokonać wyłącznie drogą przelewu, poprzez system Fitssey lub na wskazany rachunek bankowy z góry, na zasadach ustalonych przez Klub.
 5. Dokonując wpłaty oraz uczestnicząc w Zajęciach uczestnik i jego opiekunowie prawni akceptują niniejszy Regulamin.
 6. Na Zajęciach jest ograniczona ilość miejsc, a o dostępności miejsc decyduje kolejność zapisu. Zapisy odbywają się wyłącznie przez system zapisów dostępny tutaj: https://arumazs.pl/zapisz-sie-na-zajecia/
 7. Uczestnikowi zajęć nie przysługuje zwrot odpłatności za Zajęcia, w których nie brał udziału z własnej winy.
  – Jeśli uczestnik zgłosi swoją nieobecność w systemie zapisów w terminie do 24 godzin przed planowym rozpoczęciem Zajęć uczestnikowi przysługuje możliwość przełożenia Zajęć na inny termin bez konieczności uiszczenia kolejnej wpłaty. W przypadku nieobecności na Zajęciach lub zgłoszenia rezygnacji z Zajęć w czasie krótszym niż 24 godzin przed planowym rozpoczęciem treningu uiszczona odpłatność nie podlega zwrotowi i przełożeniu. Wykupione zajęcia należy wykorzystać w ciągu miesiąca od daty zakupu. Po tym czasie niewykorzystane zajęcia przepadają.
  – Ważność karnetów nalicza się od daty pierwszej rezerwacji. Karnet 4wejściowy jest ważny przez 5 tygodni, 8 wejściowy przez 10 tygodni, 12 wejściowy przez 15 tygodni. Po ty czasie rezerwacje przepadają.
 8.  
 • Osoby powyżej 18 roku życia dobierają ochraniacze na swoją odpowiedzialność. 
 • Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do jazdy w komplecie ochraniaczy (kolana, łokcie, nadgarstki, kask)

Z jazdy w komplecie ochraniaczy zwalnia wypełnienie oświadczenia (w przypadku osób nieletnich przez opiekuna prawnego) do pobrania TUTAJ (osoby nieletnie) lub TUTAJ (pełnoletni)

Wszyscy uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przygotowania sprzętu. 

 • oklejenie boków szyny
 • zakładania butcoverów lub getrów na wiązanie
 • odkręcenie hamulców z rolek rekreacyjnych i usunięcie ich wystających części
 • posiadanie jasnych miękkich kółek w przypadku rolek, w przypadku wrotek dopuszczone są twarde koła ze względu na specyfikę jazdy figurowej

9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom Instruktora oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania regulaminów obiektów sportowych na których odbywają się Zajęcia.

10. Uczestnicy obowiązani są przychodzić punktualnie na Zajęcia. Uczestnicy, którzy się spóźnią mogą nie zostać wpuszczeni na teren obiektu sportowego.

11. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu lub zażywanie środków psychoaktywnych jak również zażywania ich w czasie trwania zajęć.

12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu sportowego – w szczególności własnych rolek lub wrotek (mogą być to zwykłe rolki lub wrotki rekreacyjne). Zalecamy również posiadanie przez uczestników, szczególnie niepełnoletnich, kompletu ochraniaczy i kasku.

13. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania Instruktorom bieżących informacji o stanie zdrowia uczestnika oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się uczestnika na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu i uczestnictwa w Zajęciach.

14. Uczestnicy ponoszą ryzyko związanie z uprawianiem sportu. Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w Zajęciach na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony Instruktorów, organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za wszelkie kontuzje, uszkodzenia ciała i wszelkie wypadki, które będą miały miejsce podczas zajęć (w miejscu treningu i jego otoczeniu).

15. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika zajęć, ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Jeśli dotyczy to nieletniego uczestnika – odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.

16. Zaleca się, aby uczestnik Zajęć był objęty umową ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki narażające życie i zdrowie, następstwa kontuzji sportowych, koszty leczenia oraz ratownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobach i mieniu powstałe w trakcie Zajęć.

17. W przypadku uporczywego lub rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika zajęć, Instruktor ma prawo usunąć dyscyplinarnie taką osobę z listy uczestników Zajęć, bez prawa zwrotu wpłaconych środków finansowych.

18. Klub zbiera dane osobowe uczestników zajęć i ich opiekunów prawnych wyłącznie w celu:

 1. nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem lub komentarzem skierowanym do Klubu
 2. organizacji i dokumentacji Zajęć;
 3. przesyłania zamówionych informacji i wiadomości e-mail o działalności Klubu;

Dane nie będą nikomu przekazywane. Uczestnik, rodzic lub opiekun prawny podają swoje dane dobrowolnie i posiadają prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt z Klubem. Ponadto, przysługuje im prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

19. Wszelkie reklamacje prosimy składać drogą mailową na arumwarszawa@gmail.com w terminie do 30 dni od daty zakończenia treningu/wydarzenia. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych.

20. Zabrania się używania podczas treningów i innych wydarzeń organizowanych przez klub odzieży z logo innych klubów jazdy figurowej niż Arum i AZS. Wyjątkiem są otwarte ogólnopolskie eventy (zawody, obozy).

21. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie

CZŁONKOSTWO KLUBU ARUM:

 • Aby stać się członkiem klubu Arum należy wykupić 4wejściowy karnet
 • Członkom klubu Arum przysługuje możliwość uczestnictwa w zajęciach grupowych przez cały miesiąc za który została uiszczona opłata
 • Członkom klubu Arum przysługują dodatkowe benefity min. zniżki na inne aktywności organizowane przez klub (również na układanie choreografii na zawody), a także przynależność do elitarnej grupy na portalu facebook, na której będą dostępni trenerzy pomagający w razie potrzeb – również poza godzinami treningów i na której pojawiają się materiały do zajęć

 

REGULAMIN WARSZTATÓW

 1.  ORGANIZATOR.
  Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Arum Dance Warszawa ul. Potrzebna 49/2 02-448 Warszawa, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, numer w rejestrze 448, NIP 5223184850

2. REZERWACJA MIEJSCA.
Rezerwacja dokonywana jest przez formularz udostępniony na stronie internetowej w zakładce dotyczącej warsztatów.
Potwierdzeniem chęci rezerwacji miejsca jest wpłata pełnej sumy, o której mowa w punkcie “PŁATNOŚCI” w ciągu 10  roboczych dni od wysłania formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do momentu rozpoczęcia warsztatów.
Miejsca na obozie rezerwowane są według daty wpływu na konto, a nie według daty wykonania przelewu. W następnej kolejności decyduje data i godzina wysłania formularza rezerwacji miejsca.

3. UCZESTNICY
Uczestnikami warsztatów mogą być zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że podczas warsztatów nie organizujemy opieki dla osób nieletnich poza godzinami zajęć dydaktycznych. Również ich specyfika nie pozwala na wyodrębnianie grup wiekowych.

4. GRUPY
Podczas warsztatów przewidujemy podział na dwie grupy zaawansowania

a. Grupa figurowa
obejmująca osoby mające opanowane min. skoki półobrotowe (3 skakana, półflip) i posiadające sprzęt do jazdy figurowej – zwłaszcza rolki. W grupie tej omawiana będzie tematyka z zakresu jazdy figurowej wg. planu warsztatów.

b. Grupa wstępna
możliwość uczestnictwa na sprzęcie rekreacyjnym, również rodzinnie (rodzice+dzieci). Grupa ta ma na celu zapoznanie się z jazdą figurową. Program obejmuje podstawy jazdy, podstawowe kroki, skoki i piruety.

5. STAN ZDROWIA UCZESTNIKÓW.
Do obozu dopuszczamy wyłącznie osoby zdrowe i przygotowane do wysiłku fizycznego. Wypełniając formularz opiekunowie i uczestnicy potwierdzają swój dobry stan zdrowia.

6. WYMAGANIE SPRZĘTOWE I UMIEJĘTNOŚCI 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu do wrotkarstwa lub rolkarstwa figurowego. Klub nie prowadzi wypożyczalni sprzętu.
W przypadku grupy figurowej konieczny jest sprzęt przeznaczony do jazdy figurowej, a minimalne umiejętności to skoki półobrotowe i piruet na dwóch nogach
W przypadku grupy wstępnej minimalne umiejętności to swobodne poruszanie się do przodu i tyłu, a w zajęciach można uczestniczyć na sprzęcie rekreacyjnym.
W przypadku rolek rekreacyjnych prosimy o odkręcenie tylnego hamulca oraz zabezpieczenie klamr i innych wystających części dłuższymi skarpetami, butkawrami, getrami lub taśmą – tak by zminimalizować ryzyko uszkodzenia podłogi podczas upadków.

7. WARUNKI REZYGNACJI
Do 4 tygodni przed warsztatami uczestnikowi przysługuje zwrot 50% należności;
w czasie krótszym niż tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej sumy. W takim wypadku istnieje jednak możliwość zmiany rezerwacji na inną osobę wskazaną przez uczestnika.

8. POTENCJALNE OBOSTRZENIA I ODWOŁANIE WYDARZENIA
W przypadku konieczności odwołania wydarzenia przez organizatora (np z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych lub obostrzeń epidemiologicznych), informacja zostanie rozesłana drogą emailową, a uczestnikom przysługuje 100% zwrotu kosztów kursu (na numery kont z których otrzymane zostały wpłaty)
W przypadku możliwości zrealizowania wydarzenia ale z koniecznością posiadania licencji PZSW – uczestnik zobowiązuje się do wyrobienia licencji sportowej w Polskim Związku Sportów Wrotkarskich i przedstawienie jej numeru organizatorom najpóźniej do momentu rozpoczęcia zajęć. Licencję taką można wyrobić drogą mailową w przeciągu 2-3 dni a jej koszt to 5-40zł w zależności od rocznika i przynależności klubowej (można wykupić licencję również jako osoba niestowarzyszona w klubie). Więcej informacji: https://pzsw.org/licencje/
W przypadku konieczności posiadania licencji poinformujemy o tym fakcie drogą mailową niezwłocznie po opublikowaniu takowego rozporządzenia

9. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA UCZESTNIKÓW.

Klub zapewnia uczestnikom ochronę ubezpieczeniową – NNW.
Kadra objęta jest ubezpieczeniem OC (odpowiedzialności cywilnej

10. DOJAZD I NOCLEGI
Podczas warsztatów nie organizujemy dojazdu i noclegów – należy zapewnić je sobie we własnym zakresie.

11. MIEJSCE ORAZ GRAFIK WARSZTATÓW
Do 7 dni przed warsztatami uczestnikom zostanie rozesłany drogą mailową pełen grafik warsztatów wraz z miejscem ich odbywania. Planowo zajęcia rozpoczną się ok godz. 18.00 w piątek a zakończą ok. godziny 16.30 w niedzielę.

12. Używanie ochraniaczy, kasków oraz dostosowanie sprzętu.
Zalecane jest używanie kompletu ochraniaczy (kask, nadgarstki, łokcie, kolana). 

 • Osoby powyżej 18 roku życia dobierają ochraniacze na swoją odpowiedzialność. 
 • Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do jazdy w komplecie ochraniaczy

Z jazdy w komplecie ochraniaczy zwalnia wypełnienie oświadczenia (w przypadku osób nieletnich przez opiekuna prawnego) do pobrania TUTAJ (osoby nieletnie) lub TUTAJ (pełnoletni)

Wszyscy uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przygotowania sprzętu. 

 • oklejenie boków szyny
 • zakładania butcoverów lub getrów na wiązanie
 • odkręcenie hamulców z rolek rekreacyjnych i usunięcie ich wystających części
 • posiadanie jasnych miękkich kółek w przypadku rolek, w przypadku wrotek dopuszczone są twarde koła ze względu na specyfikę jazdy figurowej

13. Wszelkie reklamacje prosimy składać drogą mailową na arumwarszawa@gmail.com w terminie do 30 dni od daty zakończenia treningu/wydarzenia. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych.

14. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie

REGULAMIN OBOZU

REGULAMIN OBOZU

 1.  ORGANIZATOR.
  Organizatorem obozu jest Stowarzyszenie Arum Dance Warszawa ul. Potrzebna 49/2 02-448 Warszawa, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, numer w rejestrze 448, NIP 5223184850
 2. REZERWACJA MIEJSCA.
  Rezerwacja dokonywana jest przez formularz udostępniony na stronie internetowej.
  Potwierdzeniem chęci rezerwacji miejsca jest wpłata I raty, o której mowa w punkcie “PŁATNOŚCI” w ciągu 10  roboczych dni od wysłania formularza zgłoszeniowego.
  Miejsca na obozie rezerwowane są według daty wpływu I raty na konto, a nie według daty wykonania przelewu. W następnej kolejności decyduje data wysłania formularza rezerwacji miejsca.
 1. KARTA KWALIFIKACYJNA.
  Przy przekazywaniu dziecka organizatorowi odbierana jest wydrukowana i podpisana przez uprawnione osoby karta kwalifikacyjna uczestnika.
  Jest ona generowana na podstawie danych, jakie zostały wprowadzone na formularzu aktualizacji danych, który zostanie przesłany w mailu odpowiadający na wypełnienie formularza zapisów. Formularz zapisów znajduje się na stronie internetowej organizatora.
 1. STAN ZDROWIA UCZESTNIKÓW.
  Do obozu dopuszczamy wyłącznie osoby zdrowe i przygotowane do wysiłku fizycznego. Wypełniając formularz opiekunowie i uczestnicy potwierdzają swój dobry stan zdrowia. Uczestnicy podlegających specjalnej diecie zobowiązani są w ciągu 7 dni od wysłania formularza rezerwacji z zaznaczeniem specjalnych potrzeb żywieniowych.
  Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania tylko tych uczestników, dla których będzie w stanie zapewnić odpowiednią opiekę.
 1. WYMAGANIE SPRZĘTOWE I UMIEJĘTNOŚCI 

Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu do wrotkarstwa lub rolkarstwa figurowego. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia, do ćwiczeń na sali, osób bez specjalistycznego sprzętu do jazdy figurowej. 

Każdy uczestnik obozu musi posiadać podstawowe umiejętności jazdy na wrotkach i rolkach figurowych (trójki przód i tył, przekładanka przód tył, podstawowy piruet na dwóch nogach, trójka skakana) 

 1. PŁATNOŚCI.

Koszt obozu to 

EARLY BIRDS (do 11.4.2021) – 1789zł
CENA STANDART (po 12.4.2021) – 1889zł
Uwaga! Członkom klubów: Arum Warszawa, AZS Warszawa (sekcje jazdy figurowej) i AS Lublin przysługuje zniżka 50zł 

Powyższa cena obejmuje: 7 noclegów, pełne wyżywienie (śniadania, obiad, kolacja), 6 dni treningowych (zajęcia na rolkach i wrotkach na hali sportowej CeSiR Warka, zajęcia imitacyjne, ogólnorozwojowe, baletowo-taneczne, choreograficzne). Cena nie obejmuje dojazdu do Warki i dodatkowych treningów (freeskating, lekcje indywidualne)

Członkostwo klubu rozumiane jest jako:
* min. 3 miesięczne ciągłe opłacanie składki członkowskiej i regularne uczestnictwo w zajęciach klubu bezpośrednio przed uzyskaniem zniżki (w przypadku AZS – członek sekcji zawodniczej rolkarsko-wrotkarskiej lub rekreacyjnej łyżwiarskiej w sezonie 2020/21 z ważną legitymacją AZS) lub regularne uczęszczanie na lekcje indywidualne do trenera klubu
* posiadanie licencji PZSW z przynależnością danego klubu
Aby uzyskać zniżkę należy spełnić oba warunki. O przyznaniu zniżki decyduje trener klubu macierzystego. Zniżka naliczana jest podczas uiszczania 2 raty.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest zaksięgowanie na naszym koncie bankowym 1wszej raty w wysokości 1100 PLN. Płatność należy wykonać przelewem na konto klubu Arum 08 1600 1462 1898 5538 1000 0001 w tytule wpisując – obóz 1 rata imię i nazwisko uczestnika (np. Obóz 1 rata Anna Kowalska). W przypadku nie dokonania płatności w powyższym terminie rezerwacje będą usuwane.
Pozostałą część kwoty – powiększoną o ew. koszt transportu, a pomniejszoną o zniżkę klubową (po konsultacji z trenerami macierzystego klubu) – należy wpłacić na konto klubu najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem obozu (w tytule prosimy wpisać: obóz 2 rata imię i nazwisko uczestnika np. Obóz 2 rata Anna Kowalska).

W przypadku osób chcących skorzystać tylko z treningów (bez noclegów, wyżywienia, opieki nad nieletnimi poza godzinami treningów, dojazdu do Warki i dodatkowych treningów tj. freeskatingi i treningi indywidualne) – cena wynosi 1100zł i jest uiszczana jako pierwsza (i ostatnia) rata obozu. Ta opcja nie obejmuje zniżek klubowych.

 1. REZYGNACJA Z OBOZU.
  W przypadku rezygnacji z udziału w obozie (niezależnie od przyczyn) uczestnikowi zostanie zwrócone 30% 1 raty do 30 dni przed wyjazdem.

W przypadku rezygnacji po 30 dniach przed wyjazdem 1 rata jest nie zwrotna. 

8. POTENCJALNE OBOSTRZENIA I ODWOŁANIE WYDARZENIA
W przypadku konieczności odwołania wydarzenia przez organizatora (np z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych lub obostrzeń epidemiologicznych), informacja zostanie rozesłana drogą emailową, a uczestnikom przysługuje 100% zwrotu kosztów kursu (na numery kont z których otrzymane zostały wpłaty)
W przypadku możliwości zrealizowania wydarzenia ale z koniecznością posiadania licencji PZSW – uczestnik zobowiązuje się do wyrobienia licencji sportowej w Polskim Związku Sportów Wrotkarskich i przedstawienia jej numeru organizatorom najpóźniej do momentu rozpoczęcia zajęć. Licencję taką można wyrobić drogą mailową w przeciągu 2-3 dni a jej koszt to 5-40zł w zależności od rocznika i przynależności klubowej (można wykupić licencję również jako osoba niestowarzyszona w klubie). Więcej informacji: https://pzsw.org/licencje/
W przypadku konieczności posiadania licencji poinformujemy o tym fakcie drogą mailową niezwłocznie po opublikowaniu takowego rozporządzenia.
W przypadku odwołania przyjazdu gościa specjalnego (trenera zagranicznego) z powodów niezależnych od organizatora (np choroba lub obostrzenia epidemiologiczne) wydarzenie odbędzie się wyłącznie z udziałem trenerów polskich, a cena wydarzenia nie ulega zmianie.


9. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA UCZESTNIKÓW.

Dokładamy starań, żeby uczestnicy oraz ich rodzice czuli się z nami bezpiecznie. Dlatego też zapewniamy im ochronę ubezpieczeniową.

Organizator wyjazdu zapewnia wszystkim uczestnikom oraz kadrze ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).

Kadra objęta jest ubezpieczeniem OC (odpowiedzialności cywilnej) za cały czas pobytu na wyjeździe

10. TRANSPORT.

Transport na miejsce obozu w Warce uczestnicy organizują sami. W przypadku zebrania się odpowiedniej ilości chętnych jest możliwość zorganizowania wspólnego transportu za dodatkową opłatą.

11. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 • Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 • Każdy uczestnik obozu ma prawo do:
 • pełnego skorzystania z programu obozu, 
 • korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów, 
 • wnoszenia własnych propozycji do programu obozu, 
 • uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka,
 • poszanowania swoich poglądów i przekonań, 
 • kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach,
 • przyjmowania podczas obozu gości (w uzgodnieniu z kadrą obozu).
 • Uczestnik obozu zobowiązany jest:
 • a) przestrzegać regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym się obóz się odbywa oraz stosować się do poleceń trenerów i wychowawców,
 • zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną lub dowód osobisty
 • realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
 • dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt,
 • odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób,
 • przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu drogowego,
 • informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu),
 •  dbać o higienę i schludny wygląd.
 • Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć.
 • W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do trenerów, instruktorów i opiekunów.
 • Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem.
 • Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 • Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00. 
 • W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów itp.
 • Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
 • Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie.
 • W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 • W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika podróży/wycieczki.
 • Podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 • W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu Organizator zastrzega sobie prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa innych uczestników obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.

12. Używanie ochraniaczy, kasków oraz dostosowanie sprzętu.
Zalecane jest używanie kompletu ochraniaczy (kask, nadgarstki, łokcie, kolana). 

 • Osoby powyżej 18 roku życia dobierają ochraniacze na swoją odpowiedzialność. 
 • Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do jazdy w komplecie ochraniaczy

Z jazdy w komplecie ochraniaczy zwalnia wypełnienie oświadczenia (w przypadku osób nieletnich przez opiekuna prawnego) do pobrania TUTAJ (osoby nieletnie) lub TUTAJ (pełnoletni)

Wszyscy uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przygotowania sprzętu. 

 • oklejenie boków szyny
 • zakładania butcoverów lub getrów na wiązanie
 • posiadanie jasnych miękkich kółek w przypadku rolek, w przypadku wrotek dopuszczone są twarde koła ze względu na specyfikę jazdy figurowej

13. Wszelkie reklamacje prosimy składać drogą mailową na arumwarszawa@gmail.com w terminie do 30 dni od daty zakończenia treningu/wydarzenia. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych.

14. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie