Regulamin Obozu Warka 2023

REGULAMIN OBOZU

 

1. ORGANIZATOR.
Organizatorem obozu jest Stowarzyszenie Arum Dance Warszawa ul. Potrzebna 49/2 02-448 Warszawa, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, numer w rejestrze 448, NIP 5223184850

 

2. TERMIN I MIEJSCE OBOZU

Obóz odbywa się w Warce 

23-30.07.2023

Istnieje możliwość wykupienia pełnego pakietu (treningi, noclegi, wyżywienie, dodatkowe atrakcje takie jak basen) lub samych treningów.
W skład treningów wchodzą:
poranny rozruch, zajęcia na sali na rolkach figurowych lub wrotkach 2x60min, zajęcia baletowo-taneczne, zajęcia imitacyjne, rozciąganie, zajęcia teoretyczne.

 

3. REZERWACJA MIEJSCA.
Rezerwacja dokonywana jest przez aplikację rezerwacyjną fittsay.
Potwierdzeniem chęci rezerwacji miejsca jest opłacenie rezerwacji systemie fittsay .

W przypadku braku rezerwacji przez system nie gwarantujemy miejsca na obozie.

Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji w aplikacji fittsay wyślemy Państwu wiadomość emailową z potwierdzeniem zapisania się na obóz (nie wysyłamy wiadomości tuż po wypełnieniu formularza!). Z powodu ręcznego dopatrywania rezerwacji wiadomość email może przyjść z kilkudniowym opóźnieniem.

 

4. KARTA KWALIFIKACYJNA.
Przy przekazywaniu dziecka organizatorowi odbierana jest wydrukowana i podpisana przez uprawnione osoby karta kwalifikacyjna uczestnika.
Kartę kwalifikacyjną otrzymają Państwo drogą mailową bliżej terminu obozu

5. STAN ZDROWIA UCZESTNIKÓW.
Do obozu dopuszczamy wyłącznie osoby zdrowe i przygotowane do wysiłku fizycznego. Wypełniając formularz opiekunowie i uczestnicy potwierdzają swój dobry stan zdrowia. Uczestnicy podlegających specjalnej diecie zobowiązani są do wyszczególnienia jej w odpowiedni polu podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania tylko tych uczestników, dla których będzie w stanie zapewnić odpowiednią opiekę.

6. WYMAGANIE SPRZĘTOWE I UMIEJĘTNOŚCI 

Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu (rolki do jazdy figurowej lub wrotki)

7. PŁATNOŚCI.

Koszt obozu to 2500 pln (dla klubowiczów) lub 2600 pln dla pozostałych.

Powyższa cena obejmuje: noclegi, pełne wyżywienie (śniadania, obiad, kolacja), 7 dni treningowych (zajęcia na rolkach i wrotkach, zajęcia imitacyjne, ogólnorozwojowe, baletowo-taneczne, choreograficzne, teoretyczne), wejścia na basen, inne atrakcje w miarę możliwości czasowych np zwiedzanie zamku, ognisko etc), opiekę wychowawców, ubezpieczenie NNW.
Cena nie obejmuje dojazdu do Warki i dodatkowych treningów (freeskating, lekcje indywidualne, układanie choreografii)

Uczestnikom wykupującym pełny pakiet przysługują zniżki
* KLUBOWA: dla członków klubów Arum i sekcji jazdy figurowej AZS Warszawa – 110 pln

 • Zniżka klubowa przysługuje:
  * członkom sekcji AZS Warszawa łyżwiarstwa figurowego, AZS Warszawa sekcji zawodniczej rolkarsko-wrotkarskiej oraz sekcji AZS WUM w roku akademickim 2021/22 posiadającym ważną legitymację AZS
  * członkom klubu Arum obecnym na min. 12 treningach klubowych od września 2022 do momentu wpłaty 2 raty
 • zniżki łączą się

PŁATNOŚĆ ZA OBÓZ

następuje w 2ch ratach i zaliczce :

ZALICZKA

200pln

1 RATA
w wysokości 1200 pan

2 RATA
całkowity koszt obozu – pierwsza rata – zniżki 
płatność drugiej raty obowiązuje do 30.06.2023

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest zapisanie się na obóz przez system Fittsay

Płatność należy wykonać przelewem na konto klubu Arum 08 1600 1462 1898 5538 1000 0001 w tytule wpisując – obóz 1 rata imię i nazwisko uczestnika (np. Obóz 1 rata Anna Kowalska).

Pozostałą część kwoty  pomniejszoną o zniżki – należy wpłacić na konto klubu najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem obozu (w tytule prosimy wpisać: obóz 2 rata imię i nazwisko uczestnika np. Obóz 2 rata Anna Kowalska).

W przypadku osób chcących skorzystać tylko z treningów (bez noclegów, wyżywienia, opieki nad nieletnimi poza godzinami treningów, dojazdu i dodatkowych atrakcji i treningów tj. freeskatingi i treningi indywidualne) – cena wynosi 1500zł i jest uiszczana jako pierwsza (i ostatnia) rata obozu. Ta opcja nie obejmuje zniżek klubowych.

 

8. REZYGNACJA Z OBOZU.
W przypadku niezakwalifikowania uczestnika przez klub, opłata rezerwacyjna będzie zwracana w 100%.

W przypadku rezygnacji z udziału w obozie ze strony uczestnika (niezależnie od przyczyn):
do końca 15 czerwca 2023 uczestnikowi zostanie zwrócone 60% 1 raty
do końca czerwca uczestnikowi zostanie zwrócone 40% 1 raty

W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata za obóz jest nie zwrotna. 

 

9. POTENCJALNE OBOSTRZENIA I ODWOŁANIE WYDARZENIA
W przypadku konieczności odwołania wydarzenia przez organizatora (np z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych lub obostrzeń epidemiologicznych lub sytuacji politycznej lub klęski żywiołowej), informacja zostanie rozesłana drogą emailową, a uczestnikom przysługuje 100% zwrotu kosztów kursu (na numery kont z których otrzymane zostały wpłaty)

W przypadku niemożliwości przyjazdu gości specjalnych (trenerów zagranicznych) z powodów niezależnych od organizatora (np choroba lub obostrzenia epidemiologiczne lub klęska żywiołowa) wydarzenie odbędzie się wyłącznie z udziałem trenerów polskich, a cena wydarzenia nie ulega zmianie.

 

10. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA UCZESTNIKÓW.

Dokładamy starań, żeby uczestnicy oraz ich rodzice czuli się z nami bezpiecznie. Dlatego też zapewniamy im ochronę ubezpieczeniową.

Organizator wyjazdu zapewnia wszystkim uczestnikom oraz kadrze ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).

Kadra objęta jest ubezpieczeniem OC (odpowiedzialności cywilnej) za cały czas pobytu na wyjeździe

 

11. TRANSPORT.

Transport na miejsce obozu w Warce uczestnicy organizują sami. W przypadku zebrania się odpowiedniej ilości chętnych jest możliwość zorganizowania wspólnego transportu za dodatkową opłatą przy zebraniu się powyżej 10 osób.

 

12. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 • Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 • Każdy uczestnik obozu ma prawo do:
 • pełnego skorzystania z programu obozu, 
 • korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów, 
 • wnoszenia własnych propozycji do programu obozu, 
 • uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka,
 • poszanowania swoich poglądów i przekonań, 
 • kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach,
 • przyjmowania podczas obozu gości (w uzgodnieniu z kadrą obozu).
 • Uczestnik obozu zobowiązany jest:
 • a) przestrzegać regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym się obóz się odbywa oraz stosować się do poleceń trenerów i wychowawców,
 • zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną lub dowód osobisty
 • realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
 • dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt,
 • odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób,
 • przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu drogowego,
 • informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu),
 •  dbać o higienę i schludny wygląd.
 • Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć.
 • W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do trenerów, instruktorów i opiekunów.
 • Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem.
 • Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 • Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających oraz spożywania napojów energetycznych
 • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00. 
 • W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów itp.
 • Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
 • Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie.
 • W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 • W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika podróży/wycieczki.
 • Podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 • W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu Organizator zastrzega sobie prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa innych uczestników obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.

13. Używanie ochraniaczy, kasków oraz dostosowanie sprzętu.
Zalecane jest używanie kompletu ochraniaczy (kask, nadgarstki, łokcie, kolana). 

 • Osoby powyżej 18 roku życia dobierają ochraniacze na swoją odpowiedzialność. 
 • Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do jazdy w komplecie ochraniaczy

Z jazdy w komplecie ochraniaczy zwalnia wypełnienie oświadczenia (w przypadku osób nieletnich przez opiekuna prawnego) do pobrania TUTAJ (osoby nieletnie) lub TUTAJ (pełnoletni)

Wszyscy uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przygotowania sprzętu. 

 • oklejenie boków szyny
 • odkręcenie tylnego hamulca w rolkach rekreacyjnych
 • zakładania butcoverów lub getrów na wiązanie
 • posiadanie jasnych miękkich kółek w przypadku rolek, w przypadku wrotek dopuszczone są twarde koła ze względu na specyfikę jazdy figurowej

 

14. Wszelkie reklamacje prosimy składać drogą mailową na arumwarszawa@gmail.com w terminie do 30 dni od daty zakończenia treningu/wydarzenia. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych.

 

15. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie