Regulamin zajęć sekcji łyżwiarskiej AZS Warszawa

Regulamin zajęć w ramach sekcji łyżwiarstwa figurowego Warszawa 2023/24

 1. Organizatorem zajęć akademickiej sekcji łyżwiarstwa figurowego jest AZS Warszawa.
 2. Zajęcia sekcji łyżwiarskiej 2023/24 organizowane są od 6.12.2023 do końca działalności Lodowiska Stegny, jednak nie później niż do 14.3.2024 z wyłączeniem przerwy świąteczno-noworocznej w terminie 27.12.2023
 3. Prowadzący zajęcia odpowiada za ich właściwy przebieg.
 4. Uczestnikami zajęć są osoby pełnoletnie, członkowie AZS, przede wszystkim studenci. Każdy członek AZS ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji AZS. Możliwość jej wyrobienia tutaj.
 5. Odpłatność za zajęcia należy dokonać z góry, za wszystkie zajęcia
 6. Dokonując wpłaty uczestnik akceptuje regulamin zajęć sekcji łyżwiarstwa figurowego AZS Warszawa.
 7. Na zajęciach jest ograniczona ilość miejsc, o kolejności zapisów decyduje data dokonania wpłaty.
 8. Uczestnikowi zajęć nie przysługuje zwrot środków za zajęcia, w których nie brał udziału.
 9. W przypadku konieczności anulowania zajęć  (np. niedostępność lodowiska z powodu niesprzyjającej pogody lub obostrzenia związane z covid) uczestnikom przysługuje możliwość odrobienia zajęć podczas treningów rolkarskich i wrotkarskich rekreacyjnych w klubie Arum Warszawa (piątek 17:00 Centrum Sportu i Rekreacji WUM) – tyle zajęć ile zostało utraconych. Zajęcia można odrabiać w czasie trwania treningów sekcji. W przypadku lockdownu czas możliwości odrabiania zajęć zostanie wydłużony o czas trwania obostrzeń uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach.
 10. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom instruktora, oraz do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 11. Uczestnicy zajęć na lodowisku zobowiązani są do posiadania: wygodnego stroju sportowego, rękawiczek oraz łyżew figurowych lub hokejowych (treningi prowadzone są jednak pod kątem jazdy figurowej)
 12. Uczestnicy obowiązani są przychodzić punktualnie na zajęcia (przed każdymi zajęciami na lodzie jest obowiązkowa rozgrzewka).
 13. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu lub zażywanie środków psychoaktywnych jak również zażywanie ich w czasie trwania zajęć.
 14. Uczestnicy ponoszą ryzyko związanie z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, uszkodzenia ciała i wszelkie wypadki, które będą miały miejsce podczas zajęć (na sali sportowej, lodowisku i jego otoczeniu).
 15. Wszyscy uczestnicy zajęć w ramach sekcji łyżwiarstwa figurowego AZS Warszawa zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących na lodowisku oraz sali gimnastycznej.
 16. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika zajęć, ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową.
 17. W przypadku uporczywego lub rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika zajęć, instruktor ma prawo usunąć dyscyplinarnie taką osobę z listy uczestników zajęć, bez prawa zwrotu wpłaconych środków finansowych.
 18. W przypadku chęci rezygnacji, wpłacona kwota na działalność statutową nie przysługuje zwrotowi, a zasila fundusz przeznaczony na funkcjonowanie sekcji jazdy figurowej AZS Warszawa. By nie stracić pieniędzy, sugerujemy w takim wypadku znalezienie we własnym zakresie osoby, która chodziłaby na zajęcia na miejsce osoby osoby rezygnującej i rozliczenie się bezpośrednio z nią. Takie przypadki koniecznie również trzeba zgłosić do osoby prowadzącej zajęcia.
 19. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie